Przejdź do treści

2019/2020

Aktualności
Czwartek
25 czerwca 2020

Pierwsza Szkoła Ćwiczeń w gminie Żnin

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Żnin funduszy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 1 329 688,45 zł od stycznia 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie zyska nowy przydomek SZKOŁA ĆWICZEŃ. Stanie się tak za sprawą nowego projektu edukacyjnego

„UTWORZENIE SZKOŁY ĆWICZEŃ W GMINIE ŻNIN",

którego partnerami są poznańska firma Euro Innowacje sp. z o.o. i  Gmina Żnin jako Partner Wiodący.
  We wtorek 23 czerwca 2020 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie została popisana przez Burmistrza Żnina pana Roberta Luchowskiego i przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowna umowa, na mocy której Szkoła Podstawowa nr 1 Żninie będzie w Szkołą Ćwiczeń.

       
Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020
 
 
           W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS, zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. (piątek) według następującego harmonogramu:

Godzina        Nowa sala gimnastyczna           Stara sala gimnastyczna
8:00                          Klasa I A                                            Klasa IV A
8:30                          Klasa I B                                            Klasa V A
9:00                          Klasa I C                                            Klasa V B
9:30                          Klasa II A                                           Klasa V C
10:00                        Klasa II B                                           Klasa V D
10:30                        Klasa II C                                           Klasa VI A
11:00                        Klasa III A                                          Klasa VI B
11:30                        Klasa III B                                          Klasa VI C
12:00                        Klasa III C                                          Klasa VI D
12:30                        Klasa VII A                                         ------------
12:45                        --------------                                        Klasa VIII A,  Klasa VIII B
13:00                        Klasa VII B                                          -----------
        
 
Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie (bez prawnych opiekunów) głównym wejściem, obowiązkowo w maseczkach. Prosimy o punktualność i zachowanie bezpiecznego dystansu. Uczniowie klas I-III oraz klas VII odbierają świadectwa na nowej sali gimnastycznej i opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym nr 2. Natomiast uczniowie klas IV- VI oraz  klas VIII odbierają świadectwa na starej sali gimnastycznej i opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym nr 1.  
 
Dyrektor Szkoły
 
Marek Orzechowski
 

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Kangura Matematycznego   czworo uczniów naszej naszej szkoły zdobyło wyróżnienia. Są to: Agata Prosianowska z kl. IIIb, Bartek Delekta  z kl. Vd, Olgierd Pawłowski z  kl. Vb oraz Gabriel Malak z kl. VIIa. Wszystkim uczestnikom dziękujemy  za trud włożony w przygotowania do konkursu a wyróżnionym serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Procedury dotyczące zachowania się uczniów - zdających podczas egzaminu ósmoklasisty
w okresie stanu epidemii COVID - 19
 
 
1.Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy.
 
2.Zdający  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty  kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 
3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 
4.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 
5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 
6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 
7.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 
8.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 
9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 -metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 
1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 
2)   wychodzi do toalety
 
3)   podchodzi do niego egzaminator
 
4)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 
5)    zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stanowisku egzaminacyjnym.
 
6)   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.


ZWROT WYPOŻYCZNYCH KSIĄŻEK
Wejście na teren szkoły odbywa się z zachowaniem określonych środków bezpieczeństwa. Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, zasłonięcia ust i nosa (np. maseczka lub przyłbica) oraz zachowania minimum 2 m odstępu.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Odbiór podręczników będzie odbywał się przy drzwiach wejściowych do szatni szkolnej ( w holu głównym szkoły).
2. Podręczniki mogą zwracać uczniowie lub rodzice uczniów.
3. Przed wejściem wskazane jest ustawienie się w kolejce z zachowaniem odległości min. 2 m pomiędzy oczekującymi.
4. Komplet podręczników należy zapakować w siatkę lub worek PRZEZROCZYSTY , aby przez niego można było policzyć książki.
5. Na worek należy przykleić (przypiąć) metryczkę informacyjną – do pobrania poniżej.
6. Książki wypożyczone z biblioteki trzeba zapakować w osobny worek i nakleić taka sama metryczkę informacyjną – do pobrania poniżej.
7. Odbiór podręczników będzie odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem.
8. Złożone komplety książek będą przeglądane w późniejszym terminie(konieczność zneutralizowania ewentualnych wirusów) zanim trafią do następnego użytkownika.
9. Ostatecznego rozliczenia stanu podręczników dokonują bibliotekarze.

                                              HARMONOGRAM

DATA                                                 GODZINA                              KLASA
8 CZERWCA( poniedziałek)             10:00 10:45                           2a
                                                       10:45-11:30                           2b
                                                       11:30-12:00                          2c
                                                       12:00-12:30                          3a
                                                       12:30-13:00                          3b
                                                       13:00-13:30                          3c
9 CZERWCA ( wtorek)                     10:00 10:45                          5a
                                                       10:45 -11:30                         5b
                                                       11:30-12:15                          5c
                                                       12:15-13:00                          5d
                                                       13:00-13:45                          6a
19 CZERWCA (piątek)                      10:00 10:45                          6b
                                                       10:45 -11:30                         6c
                                                       11:30-12:15                          6d
                                                       12:15-13:00                          8a
                                                       13:00-13:45                          8b

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE GODZIN PRZEZNACZONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS, ABY NIE TWORZYŁY SIĘ NIEPOTRZEBNE KOLEJKI.
DO POBRANIA
1. METRYCZKA PODRĘCZNIKI  - kliknij
2. METRYCZKA książki z biblioteki szkolnej  - kliknij

Wtorek
28 kwietnia 2020


Szanowni Państwo,
 
W przyszłym tygodniu będzie możliwość odbioru
podręczników "Nowi tropiciele" (5 część) dla uczniów klas I-III
według podanego niżej harmonogramu:
 
Poniedziałek 4 maja
 
9:00 – 10:00 – klasa 1a
 
10:00 – 11:00 – klasa 1b
 
11:00 – 12:00 – klasa 1c
 
Wtorek 5 maja
 
9:00 – 10:00 – klasa 2a
 
10:00 – 11:00 – klasa 2b
 
11:00 – 12:00 – klasa 2c
 
Środa 6 maja
 
9:00 – 10:00 – klasa 3a
 
10:00 – 11:00 – klasa 3b
 
11:00 – 12:00 – klasa 3c
 
Proszę o przestrzeganie ustalonych godzin, ponieważ jest to jedyna okazja odbioru podręczników w wersji papierowej. Książki wydawane będą na głównym holu szkolnym. Ze względu na zagrożenie koronawirusem, podczas odbioru książek Rodzice proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy sobą oraz osobami je wydającymi.  

Wtorek
14 kwietnia 2020


ZAPISY DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻNINIE

w związku z przedłużającym się okresem zamknięcia szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 9 kwietnia 2020, do dnia 26 kwietnia 2020 informujemy Rodziców, że istnieje możliwość zapisu dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 drogą  mailową.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres : [email protected]


Poniedziałek
23 marca 2020


Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 szkoła jest nieczynna do dnia 10 kwietnia 2020

W związku z zaistniałą sytuacją 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło  przepisy, dzięki którym możliwe
jest prowadzenie kształcenia na  odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i  placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID- 19. W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia  nauczania na odległość
i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania  uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10  kwietnia 2020 r.
Poniżej zamieszczamy nowe akty prawne :


Szanowni Mieszkańcy,
w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek-piątek) niepubliczne i publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Żnin oraz żłobek gminny, będą organizowały wyłącznie opiekę dla dzieci. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.
Uprzejmie proszę rodziców i opiekunów, tam gdzie jest to możliwe, aby mimo wszystko zorganizować opiekę dzieciom w domu.
Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do 25 marca 2020 r. wszystkie niepubliczne i publiczne placówki oświatowe oraz żłobek gminny zostają zamknięte.
Od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do 27 marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie wydarzenia, zawody, przedsięwzięcia i imprezy zaplanowane do realizacji przez instytucje kultury na terenie gminy Żnin oraz przez Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.
Od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do 27 marca 2020 r. zostają zamknięte wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze (Żnin, Cerekwica, Brzyskorzystewko, Jadowniki Rycerskie, Paryż, Bożejewiczki).
W dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek-piątek) proszę rodziny i opiekunów osób korzystających z Domu Dziennego "Senior+" o zorganizowanie i przygotowanie dla nich opieki. Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do 27 marca 2020 r. Dom Dzienny "Senior+" będzie zamknięty.
Zabrania się organizowania zgromadzeń i spotkań w świetlicach wiejskich i remizach strażackich OSP na terenie gminy Żnin oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.
Zwracam się również z prośbą do Mieszkańców naszej gminy oraz osób spoza gminy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Żninie. Wszelkie sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy załatwiać telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: [email protected] oraz telefonicznie 52 30 31 301.

                                                                         Burmistrz Żnina Robert Luchowski
                                                                              

                         W związku z decyzją Rady Ministrów  z dnia 11 marca 2020 roku
                 w sprawie zawieszenia zajęć  dydaktyczno- wychowawczych
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie informuje, że
w dniach 12-13 marca 2020 r.( czwartek, piątek)- organizowane są zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które pozostałyby w domach bez opieki.
W dniach  16-25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta.
                                                                                ( nie zapewniamy opieki nad dziećmi).

                                                        Marek Orzechowski
                                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie
Środa
11 marca 2020
Maciej Przybyła laureatem!
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii

     
 

29 lutego 2020 roku we Włocławku odbył się wojewódzki etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii  zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  Uczniowie musieli rozwiązać test zadań otwartych i zamkniętych z zakresu szkoły podstawowej, choć były też zadania wykraczające poza program.
Aby zostać laureatem trzeba było zmierzyć się najpierw z zadaniami etapu szkolnego i rejonowego i uzyskać 90% punktów na etapie wojewódzkim.
Maciej zdobył ich 94%. Gratulujemy sukcesu!
 
Do konkursu Maciej przygotowywał się pod czujnym okiem pani Beaty Ziółkowskiej-Naliwajskiej.                                                            GRATULUJEMY !!!!Wtorek
10 marca 2020
PAMIĘTAJMY  O PRZESTRZEGANIU PODSTAWOWYCH ZASAD, KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA!
1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym  myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je  płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest  cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki  dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
2. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas  kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub  chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i  umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie  alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w  tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo  zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu,  osoby.
3. Zachowaj bezpieczną odległość
Należy zachować  co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma  gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie  koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki  zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie  dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.  Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować  przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.Piątek
6 marca 2020
Nasi uczniowie,  mistrzami klawiatury
Wczoraj w Bibliotece Publicznej w Żninie odbył się konkurs szybkiego pisania  na klawiaturze, w którym nasi uczniowie wzięli udział  z dużym sukcesem. Mistrzynią klawiatury została Ola Margas z 7b i Mateusz Brończyk z 6a. Drugie miejsce  zajęli Maria Bryzik z 7b i Wiktor Konopacki
z 6a.
 
Gratulujemy!
Piątek
6 marca 2020
Europejski Dzień Logopedy
Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy uczniowie klas pierwszych  zaproszeni zostali do konkursu pod nazwą
"Śmieszne wierszyki łamiące  języki".
 

W piątek 6 marca w gabinecie nastąpiło rozdanie nagród, a najładniejsze prace zawieszone zostały w gabinecie.


Pani logopeda gościła na lekcji u drugoklasistów, których zaprosiła do wspólnego wykonania zabawek logopedycznych.
Trzecioklasiści wykonali prace plastyczne, które zawisną w galerii prac oddechem malowanych.


W przyszłym roku z pewnością uda się powtórzyć obchody tego święta.

 

Czwartek
5 marca 2020
                               Sukces Olgierda z klasy 5b
 
 

Olgierd Pawłowski kolejny raz wziął udział w konkursie –
                  Alfik Humanistyczny 2019
 i odniósł ogromny sukces, gdyż uzyskał  
I miejsce w województwie i 10 miejsce w kraju.
Warto podkreślić, że w konkursie startowało blisko 16 000 uczniów.

Gratulujemy Olgierdowi i życzymy kolejnych sukcesów!!!
 Tekst: A. Cyganiak


Wtorek
3 marca 202
W lutym obchodziliśmy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywał  się w tym roku pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Ideą DBI jest  podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,  zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc  zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego  otoczenia dziecka.
Nasz szkoła aktywnie promuje zasady netykietry i dlatego już dziś i przez każdy kolejny wtorek miesiąca marca gościmy panią Magdę i panią Iwonę z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Żninie, które prowadzą warsztaty z uczniami klas I-III. Ich tematyką jest szerokopojęte bezpieczeństwo w Internecie. Uważajcie! Słuchajcie! i stosujcie każdego dnia!

Wtorek
3 marca 202
               Rekordowa Góra Grosza 2020!!! - czytaj więcej

Wtorek
3 marca 2020
            Tydzień Karnawału w naszej szkole  - zobacz, jak nam minął ten dzień kliknij tutaj
Środa
26 lutego 2020

Konkurs o samorządzie terytorialnym


21 lutego odbył się szkolny konkurs o samorządzie terytorialnym. Udział w nim wzięło 9 uczniów z klas ósmych. Celami konkursu były: uczczenie 30-lecia samorządu w III Rzeczpospolitej oraz wyłonienie reprezentacji szkoły do gminnego konkursu o samorządzie terytorialnym, który odbędzie się 6 marca br. W SP nr 2. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Brończyk, drugie Julia Kurek, trzecie Olga Koszutowska. Do gminnego etapu konkursu zakwalifikowało się sześcioro uczniów.
Gratulujemy.      
Wtorek
25 lutego 2020
„Potyczki językowe”
           21 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się konkurs w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Żninie, w którym to udział wzięła drużyna dziewcząt z klasy 8a w składzie: Dominika Brończyk, Zuzanna Karamol, Aleksandra Patyk i Julia Kurek.


Kapitanem drużyny był absolwent  naszej szkoły Dawid Kolasa. Nasza drużyna świetnie poradziła sobie w każdej konkurencji i zajęła  
I miejsce, wykazując się znajomością poprawnej polszczyzny.

              
( info. : A. Cyganiak)
Wtorek
25 lutego 2020
NAJLEPSZE KOSZYKARKI WŚRÓD ŻNINSKICH DZIEWCZĄT KLAS VII I VIII       
Poniedziałek
24 lutego 2020

                        MISTRZOSTWA POWIATU W SZACHACH

W Barcinie rozegrano indywidualne mistrzostwa powiatu w szachach. Naszą szkołę reprezentowali Hubert Loferski, Antek Prosianowski i Olgierd Pawłowski. W kategorii klas 1-5 duży sukces odniósł Olgierd, który w gronie 24 zawodników zajął 3 miejsce. W grupie starszej miejsce tuż za podium wywalczył Antek, trochę gorzej tym razem poszło Hubertowi, który był 11 w gronie 22 uczestników, serdecznie gratulujemy naszym kolegom! tekst : M. Szary


Piątek
21 lutego 2020

 Działajmy razem!
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych.
W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. "Kulturalnie
w Internecie".
Uczniowie każdej klasy przygotowywali  na godzinach wychowawczych jeden plakat na ten temat. Wspólna praca była również okazją do porozmawiania na temat bezpiecznego zachowania się w Internecie.
W ciągu tygodnia powstały 22 prace, piękne, kolorowe i bardzo pomysłowe. Można było je podziwiać w holu głównym szkoły.
W klasach I- III najtrafniej oddawał tematykę plakat klasy II c. Natomiast wśród starszych zwyciężyły dwie klasy Vd i VII a.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w akcji.
Piątek
21 lutego 2020
BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS I-III
W minioną środę najmłodsi uczniowie bawili sie na sali gimnastycznej. Można było spotkać tam wiele postaci bajkowych i filmowych, ponieważ był to bal przebierańców.Piątek
21 lutego 2020
Nowy projekt  Etwinning klasy językowej Va
 
Klasa językowa Va przygotowuje się do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu etwinning
pt. „English Speaking Countries: Australia, Wales and Scotland”.  Podjęliśmy już współpracę, że szkołą w Turcji oraz Hiszpanii, z którymi będziemy promować kulturę wyżej wymienionych krajów anglojęzycznych.  Po bajce „Śnieżka” przyszedł czas na sprawdzenie się w zupełnie innej odsłonie. Może zadajecie sobie pytanie, dlaczego nasz wybór nie padł na Wielką Brytanię czy USA. Przecież właśnie z tymi krajami kojarzy się język angielski i z pewnością byłoby to prostsze w realizacji… Ale czy ciekawsze? Co możecie powiedzieć na temat  Australii, Walii i Szkocji? Jeśli nie znacie odpowiedzi na to pytanie, poczekajcie na nasz występ, po którym może zarazicie się od nas miłością do tych krajów.
Czwartek
23 stycznia 2020SZACHOWE POTYCZKI

Nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej rundzie rozgrywek ligi szachowej  powiatu żnińskiego. Na 7 rozegranych rund zwyciężyli w 3 meczach, 2  zremisowali i ponieśli 2 porażki. Obecnie zajmują 5 miejsce w stawce 10  zespołów. Naszą szkołę reprezentują:Weronika Loferska, Hubert Loferski, Antek Prosianowski i Olgierd Pawłowski.                                                                                  tekst:M.Szary
Środa
22 stycznia 202
II ŻNIŃSKI BIEG POWSTAŃCZY
12 stycznia nasza szkoła gościła blisko 130 biegaczy z całego kraju. A to za sprawą II Żnińskiego Biegu Powstańczego, którego była organizatorem. W niedzielny poranek od 8:00 rano w szkole panował gorączkowy ruch. Trwały ostatnie przygotowania. Już do 9:00 do biura zawodów zaczęli zgłaszać się zawodnicy, aby dokonać niezbędnych formalności. Warto dodać, że całą obsługę Biura stanowiły wolontariuszki – uczennice oraz absolwentki naszej szkoły, które pracowały pod nadzorem pani Bianki Urbanowskiej, która była kierowniczką biura. W tym samym czasie, tuż przy głównym holu szkoły rozpoczął funkcjonowanie Depozyt, w którym biegacze mogli zostawić swoje rzeczy na czas trwania zawodów. Podobnie jak Biuro, on też był obsługiwany przez uczennice naszej szkoły.

     
O 10:30 w sali gimnastycznej rozpoczęła się odprawa, podczas której przedstawiono powstańczego patrona biegu – Tomasza Nogalskiego. Krótki życiorys przeczytał uczestnikom prawnuk powstańca Radosław Urbanowski. Po uczczeniu pamięci Tomasza Nogalskiego oraz wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego, uczestnicy przeszli na start i rozpoczęła się sportowa rywalizacja na dystansie 5 kilometrów. Trasę wyścigu najszybciej pokonał Paweł Świątkowski z Trzemeszna, który wyprzedził na mecie Dariusza Bąka i Marcina Starszaka, mieszkańców Osieka Nad Notecią. Wśród pań najlepsze okazały się: Sylwia Sikora z Bydgoszczy, Sylwia Czajowska z Bydgoszczy i Katarzyna Maćkowska ze Żnina. Po biegu na uczestników czekała pyszna zupa ugotowana przez panie kucharki w szkolnej kuchni oraz puchary, statuetki i dyplomy wręczane najlepszym w kategoriach open oraz wiekowych. Organizację II Żnińskiego Biegu Powstańczego wspomogły Pałucka Wypożyczalnia Kajaków w Żninie, sklep Netto w Żninie oraz firma KRD z Bydgoszczy. Bieg został również objęty Honorowym Patronatem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Honorowym Patronatem Burmistrza Żnina oraz Honorowym Patronatem Starosty Żnińskiego. Patronat medialny sprawowało Radio Żnin. Wyniki OPEN Żnin 2020-01-12                                                                                              tekst:W. Urbanowski  
                                                                                                  

 
                                                                                         
Poniedziałek
20 stycznia 2020
Miniony tydzień dla naszej klasy sportowej był tygodniem sukcesów. Trener i wychowawca uczniów klasy VIa pan Leszek Piekarski z dumą opowiada o swoich zawodnikach.
                    
                                                                                                               
                      Wtorek 14 stycznia był dniem tenisa stołowego,                        a w piątek 17 stycznia nasi młodzi zawodnicy odnieśli sukces
                                                                                                                       w ćwierćfinale wojewódzkim w siatkówce.

Czwartek
16 stycznia 2020
"Eucharystia daje życie"
Dnia 15.I. pani Dyrektor Małgorzata Kubanek wręczyła dyplomy i nagrody  laureatom konkursu plastycznego dla uczniów kl.VI -VII : "Eucharystia  daje życie".    Konkurs przygotowały s. Elżbieta Grzyb i p. Małgorzata  Rynarzewska. ( tekst : M. Rynarzewska)


Wyniki konkursu plastycznego dla kl. VI-VII:
                                                                                              „Eucharystia daje życie”
 
I miejsce                                                 II miejsce                                                              III miejsce
       Anastazja Szulc kl. VI b                        Julia Andrzejewska kl. VI b                                        Oliwia Walczak kl. VII a
                   Rafał Staniszewski kl. VI b                   Kinga Siniecka kl. VI b                                               Dominik Kusior kl. VI a
 
Poniedziałek
13 stycznia 2020
I znów zabrzmiała salwa armatnia...
101.  Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Drogi do wolności
 „Droga do wolności była długa i kręta, wymagająca, ale jakże ważna i święta”
 
10 stycznia kolejny raz świętowaliśmy zwycięstwo bohaterskich przodków, mieszkańców Żnina i okolic. Naszą radość w 101. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego wyśpiewaliśmy słowami pieśni podczas koncertu zatytułowanego „Drogi do wolności”. Koncert przygotowały: Katarzyna Daszkowska, Kalina Kończal, Beata Różańska, Agnieszka Cyganiak.
                           tekst A. Cyganiak


Poniedziałek
13 stycznia 2020
„Kolęda z darem dla dzieci z Amazonii”
 
W niedzielę 12.I. 2020 r. w  kościele pod wezwaniem św. Floriana w Żninie uczniowie naszej szkoły wystawili jasełka. Nad śpiewem kolęd czuwała pani Beata Różańska z grupą dzieci z chóru szkolnego. Po przedstawieniu członkowie „Ogniska Misyjnego” kwestowali na rzecz rówieśników z dalekiej Amazonii. Widzowie okazali się hojni- zebrano 950 zł.
Opiekę nad grupą kolędników sprawowały pani Maria Śliwińska i pani Małgorzata Rynarzewska.
                                                                                                                                                    tekst M. Śliwińska,M. Rynarzewska 


Piątek
20 grudnia 2019
 „Kolędnicy – pracownikom naszej szkoły”
   20.XII. 2019 r. tuż przed szkolną przerwą świąteczną w restauracji „Parkowa” miała miejsce Wigilia nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Spotkanie przy wspólnym stole poprzedził występ 23 osobowej grupy kolędników ( uczniów klas III-V). Przedstawienie jasełkowe stworzyło świąteczny nastrój. Kolędy pięknie na gitarach grały panie -p. Kalina Kończal i p. Katarzyna Daszkowska, a do ich śpiewu włączyła się zgromadzona publiczność.Na zakończenie jasełek  Olgierd Pawłowski – uczeń klasy V b zagrał na akordeonie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Dyrektor szkoły Marek Orzechowski podziękował młodym artystom za udany występ wręczając im też słodycze.Grupę kolędników przygotowały p. Maria Śliwińska i p. Małgorzata Rynarzewska.
                                            tekst M. Śliwińska, M. Rynarzewska
„Jasełka Misyjne”
Tegoroczne jasełka rozpoczęły się śpiewem kolędy  „Cicha noc” w wykonaniu Małgorzaty Świtały z kl. II a. Duża (60-osobowa) grupa dzieci z klas I-V podzielona na aniołów, pasterzy, królów i przybyszów z odległych państw świata przedstawiła historię przyjścia Zbawiciela na świat. W roli Matki Jezusa wystąpiła Agata Prosianowska z klasy II b, a Tymoteusz Ślęzak z klasy II b przedstawiał świętego Józefa.
Kolędę  „Lulajże Jezuniu” zagrał Olgierd Pawłowski( z klasy V b )a zaśpiewała ją przy żłóbku Agata Prosianowska. Pozostałe kolędy pod kierunkiem pani Beaty Różańskiej śpiewał chór szkolny. Widzom –uczniom klas I-IV bardzo spodobał się występ kolegów i koleżanek,
a szczególną uwagę zwrócono na stroje „gości z dalekich krajów” którzy w jasełkach odwiedzili Zbawiciela całego świata.
Na zakończenie przedstawienia był czas na życzenia świąteczne złożone całej społeczności szkolnej. Jasełka z dziećmi działającymi
w „Ognisku Misyjnym” przygotowała pani Maria Śliwińska.
Starsi uczniowie wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu chóru szkolnego i muzycznie utalentowanych koleżanek i kolegów.
tekst M. Śliwińska, M. Rynarzewska

Piątek
20 grudnia 2019


WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE – AGRODEO W GODAWACH.

W czwartek  klasy Ia, IIc I IIIb uczestniczyły w warsztatach bożonarodzeniowych. Pracy i atrakcji było co nie miara . Dzieci podzielone zostały na cztery grupy. Każdy zespół wykonywał stroik świąteczny, zdobił według własnego pomysłu bombkę.  Wszystkie dzieci piekły pierniki.

Każda z grup w nagrodę za piękną prace  korzystała z Sali zabaw. Na zakończenie dzieci  zjadły pyszny obiad, dostały upominek  od gwiazdora oraz odwiedziły stajnię , w której mogły nakarmić  konie, osiołka i owieczki. Uczniowie byli  bardzo zadowoleni, wykonane prace zabrali do domu. Dzień był udany i pełen wrażeń.
                                                                                                                                                         tekst  M. Szafraniak

  

                    WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W BISKUPINIE.
Natomiast uczniowie klas IIa i IIb z wychowawczyniami panią Anną Majewską-Gebler i panią Edytą Małecką pojechały na wigilijne warsztaty do Karczmy Biskupińskiej.
Czekały tu na nich różne niespodzianki i wiele atrakcji. Uczniowie własnoręcznie wałkowali ciasto, z którego później wykrawali pierniki, układali je na specjalnie przygotowanej formie i z niecierpliwością czekali aż się upieką. Podobnie uformowały pachnące drożdżami bułeczki. Najważniejszym momentem tego spotkania było wspóne spożycie kolacji wigilijnej, dlatego należało zadbać o odświętny wystrój stołu. I tutaj dzieci nie zawiodły. Wykonały przepiękne stroiki i aniołki. Gdy już wszystko było gotowe wspólnie z gospodarzami i paniami wychowawczyniami zasiedli do stołu i z wielkim apetytem, bo własnoręcznie przygotowanych, próbowali tradycyjnych potraw wigilijnych.
Wielką, chociaż spodziewaną niespodziankę, sprawił dzieciom biskup Mikołaj, który dla każdego miał miły podarek. Ten sympatyczny wieczór zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.
tekst A.Majewska-GeblerCzwartek
19 grudnia 2019
Po zwycięstwie w finale gminnym nasza drużyna stanęła do walki w szachowym turnieju na szczeblu powiatowym. Awans do finału wojewódzkiego był bardzo blisko, nasz zespół był dwukrotnie lepszy od drużyny z Gąsawy, jednak z zespołem barcińskim po remisie w 1 rundzie polegliśmy w meczu o wyjazd do Bydgoszczy. Naszej drużynie (debiutującej w poważnych zawodach) należą się gratulacje, 2 miejsce w powiecie na pewno cieszy, jest to dobry prognostyk na przyszły rok, wtedy nasza drużyna będzie w gronie faworytów do awansu.
Naszą Jedynkę reprezentowali:Weronika Loferska, Hubert Loferski, Antek Prosianowski, Olgierd Pawłowski.                                             tekst M. Szary
Środa
18 grudnia 2019
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmial dzwon ,już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.

To  już po raz piąty uczniowie i ich rodzice dzielą się sercem z potrzebującymi. Każda klasa przygotowała świąteczną paczkę dla jednej osoby, którą wskazał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Trafią one do osób starszych, samotnych, często  schorowanych.Akcja jest możliwa dzięki hojności rodziców, zaangażowaniu dzieci i nauczycieli. Obdarowani znajdą w niuch nie tylko typoqwe artykuły spożywcze, ale równiez ozdoby świąteczne, koce, pościele, ubrania, słodycze. Do każdej paczki dołaczona jest  kartka z najlepszymi, bo płynacymi z serc naszych uczniów życzeniami.

Koordynatorem  akcji jest jak każdego roku pani Anna Majewska-Gebler, która każdej  klasie podała imię osoby, dla której uczniowie mieli przygotować  niespodziankę. Dzisiaj w samo południe pani Maria Bursztyńska  dyrektor MOPS odebrała piękne popakowane dary, które bezpośrednio ze  szkoły trafią do Seniorów.  
tekst WEB

Wtorek
17  grudnia 2019

     KONKURS NA EKO-CHOINKĘ

  Zadaniem konkursowym  było wykonanie choinki na świąteczny  wystrój klasy , a właściwie eko-choinki, bo wykonanej
z  materiałów ekologicznych (naturalne zasoby środowiska typu: słoma, szyszki, kora, drewno, patyczki), recyklingowych (makulatura, butelki plastikowe, puszki, itp.).
Prace konkursowe sa  pracami zbiorowymi, wykonanymi przez uczniów z każdej z klas I-III I IV -VII.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w piątek, na świątecznym apelu.

     SPONSOREM NAGRÓD JEST
    FIRMA NOVAGO Żnin Sp. z o.o.
Wtorek
17  grudnia 2019

Poniedziałek

16 grudnia 2019
Nasze badmintonistki 7 w województwiePoniedziałek
16 grudnia 2019
Kto z was zna australijską wersję “Jingle Bells”?
 
Na całym Świecie obchodzone są Święta Bożego Narodzenia, ale w każdym kraju wyglądają one inaczej. W zeszłym roku poznaliśmy tradycje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii, a teraz zawędrowaliśmy z klasą językową Va aż do Australii. Niezbędna była drastyczna zmiana garderoby oraz menu, ponieważ w Australii jest teraz środek lata i temperatury sięgają 30º C.
 
Podczas , gdy europejskie tradycje nie dziwiły uczniów, już sposób  obchodzenia tych Świąt na tak odległym kontynencie niesamowicie ich zaskoczył. Nie mogli uwierzyć, że można wtedy grillować i kąpać się w basenie.
 
Oprócz świętowania, trzeba było się oczywiście czegoś nauczyć J Flaga Australii nie stanowiła tylko wystroju klasy, ale była pomocą naukową. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co oznaczają symbole na fladze Australii nie musicie szukać informacji w Internecie – po prostu zapytajcie uczniów Va.
 
Jeżeli chcecie usłyszeć australijskie Jingle Bells w wykonaniu naszych uczniów odsyłamy do poniższego linku:
 
 
A może spodoba wam się jeszcze jedna świąteczna piosenka, którą jak się okazuje znają również nasi uczniowie, a nie tylko Australijczycy?                                                                                                                                                      tekst R. Bigoszewska     https://youtu.be/f-RYwjNCvcA
 

Merry Christmas!!!
Czwartek
12 grudnia 2019


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 walczyli  w czwartek w zawodach  Szkolnego Związku Sportowego o awans do finału powiatowego. Naszą szkołę  reprezentowali Hubert Loferski, Antek Prosianowski i Olgierd Pawłowski,  już na starcie zawodów graliśmy w osłabieniu, ponieważ w drużynie z  różnych przyczyn nie mogła wystąpić dziewczyna na 4 szachownicy. Nasi  chłopcy zachowali jednak zimną krew, walczyli zacięcie o każde  zwycięstwo co przyniosło im duży sukces w postaci awansu do finału,  który odbędzie się za tydzień.
Serdecznie gratulujemy naszym kolegom i życzymy powodzenia w zawodach powiatowych.                                                   tekst M. Szary


Środa
11 grudnia 2019
We  wtorek 10 grudnia w Piechcinie odbyła się kolejna edycja Powiatowego  Konkursu Piosenki "Mikołajkowe debiuty". Udział wzięło
32  młodych  wokalistów. Naszą szkołę reprezentowały: Maria i Małgosia  Świtała, Laura  Błażejczak, Hanna Piasecka i Urszula Naliwajska.
Wszystkie  zaprezentowały się bardzo pięknie, a trzy zostały docenione  przez jury.
III miejsce zdobyła Laura Błażejczak z kl. IIIa za wykonanie piosenki "Bursztynek",a wyróżnienia zdobyły Maria Świtała z Vc
za wykonanie piosenki "Lato z ptakami odchodzi" i Małgosia Świtała z IIa za wykonanie piosenki "A na razie rośniemy".
tekst B. Różańska


Środa
11 grudnia 2019
W poniedziałek 9 grudnia br. w Poznaniu  złoty medal „Wierni Tradycji” w uznaniu zasług związanych z upamiętnianiem
i propagowaniem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim , odebrał były dyrektor naszej szkoły Jacek Pietraszko.
 Jednocześnie pani Anna Margas odebrała Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.  Z wykształcenia biolog, obecnie nauczyciel - bibliotekarz  w Szkole  Podstawowej nr 1 w Żninie. Od 19. lat związana z naszą szkołą. W 2014  roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa,  natomiast w 2015 roku ukończyła studia podyplomowe z  oligofrenopedagogiki. W pracy dydaktyczno-wychowawczej osiąga wysokie  wyniki, za które wielokrotnie została wyróżniona nagrodami dyrektora  szkoły.                                                                                                                                                          tekst WEB                                                                                                                                                                                                                                                  

Poniedziałek
9 grudnia 2019
IV miejsce w województwie w unihokeju


czytaj więcej
Piątek
6 grudnia 2019

Przyjechał i odjechał, bo bardzo sie śpieszył. Kto ? Oczywiście
 ŚWIĘTY
      MIKOŁAJ

zostawił dla wszystkich uczniów słodkie prezenty, które roznosili jego pomocnicy. W te role wcielili się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.                       więcej zdjęć i informacji znajdziecie na blogu SU ( klik)

Czwartek
5 grudnia 2019
„Święty Mikołaj w naszej szkole”
 
   Jak każdego roku gościliśmy w naszej szkole świętego Mikołaja. Nie obyło się bez problemów…. Zanim patron dzieci dotarł do szkoły zasnął w lesie i rozbójnicy porwali mu worek… Zwierzęta leśne pomogły świętemu Mikołajowi odzyskać upominki dla dzieci, a nawróceni rozbójnicy doprowadzili go do szkoły. Świętemu pomogli w drodze również Aniołowie…

 
Taką wersję wizyty świętego Mikołaja przedstawili członkowie „Ogniska Misyjnego”. W rolę świętego patrona dzieci wcielił się Olgierd Pawłowski z kl. V b. Widzowie – dzieci klas I-III wspólnie z małymi aktorami odśpiewali piosenkę „ I ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Radosny nastrój przedstawienia podkreślały i inne świąteczne piosenki przygotowane przez chór szkolny pod kierunkiem p. Beaty Różańskiej.

 
Po występie dzieci wręczone zostały dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego dla kl. I-III „Święty Mikołaj kocha wszystkie dzieci”. Prace uczniów można podziwiać w holu szkoły na wystawie świątecznej (51 prac). Przedstawienie i konkurs zorganizowała p. Maria Śliwińska.

Wyniki  konkursu plastycznego:

„Święty Mikołaj kocha wszystkie dzieci”
 
         
I miejsce                           
Rafał Augustyniak kl. II a
Amelia Pochylska kl. III c
Julia Kaczmarek kl. II b
Mateusz Chmielewski kl. III c
Oliwia Ślipek kl. II b
Julia Pochylska kl. II b

II miejsce
Zuzanna Kokocha kl. III a
Julia Staniszewska kl. I c
Antoni Szulc kl. III b
Amelia Kokocha kl. II b
Tymoteusz Ślęzak kl. II b
Magdalena Nowak kl. II c
  
III miejsce  
Jowita Plewa kl. I c
Miłosz Olejnik kl. II a
Julia Mroczkowska kl. III c
Wiktor Świtała kl. I a
Emil Speier-Ciesielski  kl. III b
Agata Prosianowska kl. II b
Jakub Powalski kl. I a
Natalia Ćwiklińska kl. III b

Wyróżnienia:
Dominika Kilińska kl. III b
Zofia Kozłowska kl. II a
Jagoda Małacha kl. II c
Jakub Kubicki kl. I c
Aniela Siekierska kl. I a
Nadia Pawlak kl. II a
Aleksandra Pilarska kl. III b
Maja Gregorczyk kl. III b
Małgorzata Świtała kl. II a
Ksawery Bauza kl. III b
Agata Hutek kl. II b
Maja Zwolenkiewicz kl. III c
       
Komisja sprawdzająca prace:p. Małgorzata Kuliczkowska,p. Monika Szafraniak,p. Anna Majewska- Gebler,p. Maria Śliwińska  Gratulacje!


Piątek
29 listopada 2019Poniedziałek
25 listopada 2019
W trzeci czwartek listopada obchodzimy Światowy dzień rzucania palenia". Z tej okazji uczniowie klasy IIb z wychowawczynią  Panią Edytą Małecką przygotowali ndla klas I- III, w ramach profilaktyki antynikotynowej "Nie pal przy mnie, proszę",  przedstawienie  pt. "O kocie, który palił fajkę". Spektakl ukazał perypedie zdrowotne kota, który popadł w nałog palenia tytoniu. Występujący uczniowie wykazali jak bardzo szkodliwe jest palenie tytoniu, a widownia zachwycona wystepem zarliwie prztakiwała aktorom.
W tym dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego dla klas pierwszych.
I miejsce zajęli: Mikołaj Drabik Ib , Oskar Wolter Ia
II miejsce: Dominika Ziobro Ic, Adrianna Murawska Ib
III miejsce: Antonina Woźniak Ic, Franciszek Tomaszewski Ib
Nagrody ufundowały i wręczyły Joanna Szymańska ze Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Żninie oraz Izabela Gronet ze Starostwa Powiatowego w Żninie.
                                                      Zwycięzcom gratulujemy!
Czwartek
21 listopada 2019
Nasi uczniowie walczą w powiatowej lidze szachowej

Ruszyła kolejna edycja zawodów szachowych na szczeblu powiatowym, w  turnieju walczy 9 drużyn, odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych  rund.
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 to młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie  brali udziału w turniejach tej rangi.
W debiucie wypadli całkiem nieźle, odnieśli 2 zwycięstwa, jeden mecz zremisowali i ponieśli 2 porażki.  Obecnie plasujemy się na 5. miejscu, celem jest poprawienie pozycji o  jedno oczko, medal wydaje się być trudny do zdobycia, na czele zespoły,  które swoje doświadczenie i umiejętności szlifują od lat.
Życzymy  powodzenia naszym uczniom.
Szkołę reprezentują: Klara Chełminiak, Antoni Prosianowski, Hubert Loferski i Olgierd Pawłowski.
Opiekunem jest  Marcin Szary.

Czwartek
21 listopada 2019
"Moniuszko w sercach Żninian"

W niedzielę 17 listopada,podczas uroczystego koncertu chóru Moniuszko wręczono nagrody w Gminnym Konkursie Plastycznym "Moniuszko w sercach Żninian". Wpłynęły 154 prace. Zanotowaliśmy sukcesy we wszystkich kategoriach.

w kategorii klas I - III :     I miejsce Dominika Kilińska IIIb

w kategorii klas IV - VI :   I miejsce Nikola Boruch VIa; II miejsce Anastazja Szulc VIb;  III miejsce Dominika Marcinkowska Vc

wyróżnienia: Patryk Bejmowicz VIb,Anastazja Napierała VId, Maria Świtała Vc, Alicja Zdzierak VIa

w kategorii klas VII - VIII :I miejsce Oliwia Walczak VIIa; II miejsce Zofia Zabłocka VIIa; III miejsce Kornel Jezierski VIIa;
wyróżnienie Julia Kiernozek VIIa           


Czwartek
14 listopada 2019
Fenomen konstrukcyjny -komórka.
 
Mała , niby zwyczajna kula, a potrafi tak wiele. Potężna fabryka sama wytwarzająca sobie energię czy  białka. Kształt komórki jest związany głównie z wykonywanymi przez nią funkcjami i może być: kulisty, gwiaździsty rzadziej wrzecionowaty czy wielościenny.

 

Wielkość większości komórek waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu µm do nawet 50 cm u ramii. Pierwsze komórki były komórkami bezjądrowców np. znane nam dziś głównie z wywołujących różne choroby komórki bakterii. Komórki eukariotyczne, czyli takie z jądrem komórkowym pojawiły się na Ziemi później niż bezjądrowe.


 

Aby przybliżyć uczniom ten cud konstrukcyjny powstały liczne modele , różnych rodzajów komórek, które każdy może podziwiać na wystawie w holu szkoły. Do ich wykonania uczniowie posłużyli się styropianem, włóczką, kolorowymi koralikami , plasteliną a nawet żelkami z galaretką i kawałkiem surowego drewna.

   
 
W najdokładniejszych szczegółach oddają ich budowę i wyposażenie w struktury komórkowe. Wszystkie modele są fantastyczne. Serdecznie Wam gratuluję .Bez Waszej pracy i zaangażowania ta wystawa nie powstałaby. Zapraszamy do ogladania na żywo i do galerii


                                                                   Nic nie jest pospolite dla tych, którzy umieją patrzeć.
                                                        Pierre Teilhard de Chardin

Środa
13 listopada 2019
"POLAK MAŁY"
W miniony czwartek 7 listopada odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, który został zorganizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała".Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie ich na piękno i tradycje naszej ojczyzny oraz kształtowanie tozsamosci narodowej u najmłodszych.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas I-III. Uczestników oceniało jury w składzie : p. Agnieszka Cyganiak, p. Anna Majewska - Gebler, p. Katarzyna Daszkowska. Oceniano staranną wymowę, panowanie nad oddechem, poprawna artykulację głosek, modulowanie głosem, wryginalność popisu recytatorskiego. Po długich naradach jury przyznało następujące miejsca  :
Klasy  I : I miejsce zajęła  Marta Pochopień kl.Ia - "Tu wszędzie Polska" Tadeusza Kubiaka; II miejsce - Wojtek Orzechowski kl. Ib - "Czym bedę" Władysława Bełzy.
Klasy II : I miejsce zajęła Agata Prosianowska kl.IIb - "Modlitwa polskiej dziewczynki" Władysława Bełzy; II miejsce - Jan Mataczyński kl. IIa - "Modlitwa za ojczyznę" Władysława Bełzy.
klasy III : I miejsce zajęła Maja Zwolankiewicz kl. IIIc - "Polska" E. Krystka Jonesa; II miejsce - Szymon Przymusiński kl. III c - "Jestem Polakiem" Tadeusza Kubiaka.
Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia, a zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczył Dyrektor Szkoły pan Marek Orzechowski.
Konkurs przygotowały panie  Ewa Słomkowska i Beata Klag. Sponsorami nagród  są pan Jerzy Chorośniak - księgarz z Mogilna i Rada Rodziców SzkoŁy Podstawowej nr 1 w Żninie.Środa
13 listopada 2019


W tegorocznym gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego                                "Zapobiegajmy pożarom"
wzięło udział 77  uczniów, w tym 15  z naszej szkoły. Wszyscy otrzymali dyplomy
i nagrody za udział, zaś cztery dziewczynki odnotowały sukces.
Awans do etapu powiatowego uzyskały: Agata Owczarek Vb / opiekun  B.Różańska; Laura Błażejczak IIIb / opiekun I.Lisiecka; Justyna Walczak IIIc / opiekun J. Karamol;  Oliwia Ślipek IIb / opiekun E. Małecka /

                       GRATULACJE ! Życzymy powodzenia w dalszym etapie!


Wtorek
12 listopada 2019
ŚNIADANIE DAJE MOC !
Smacznego...
Jak co roku spotykamy się z warzywami i owocami, w związku z "EuropejskimDniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania" oraz przypominamy o tym, że "Śniadanie Daje Moc".Wcześniej klasy losowały za jakie warzywo lub owoc się przebiorą. W tym roku przebieraliśmy się za owoce i warzywa
z Polski.
     Ia buraczki           IIa cebula          IIIa marchewki
Ib pomidory         IIb kalafior         IIIb gruszki
Ic śliwki               IIc dynia            IIIc ogórki
W naszym Menu specjalnością była sałatka warzywno-owocowa. Pierwszy  raz atrakcją była inscenizacja wiersza J.Brzechwy "Rzepka", w której występowali uczniowie z klasy IIIa  oraz zaproszeni nauczyciele. Narratorem była wychowawczyni klasy, pani Irena Lisiecka.Taka nauka na wesoło!
Uczniowie klasy 5a i 5b uczestniczyli w lekcji biologii, która różniła się od innych. I nie był  to, taki zwyczajny zbieg okoliczności. Na nasze zaproszenie odpowiedziała pani Smoter, mama jednego z uczniów. Czas też nie był przypadkowy, bo właśnie omawiamy tematy dotyczące różnych sposobów zdobywania pożywienia przez zwierzęta w tym   drapieżników. Na spotkanie z uczniami stawili  się  : puszczyk o imieniu Ola i wąż Duduś.
Ola mieszka w specjalnie zagospodarowanej dla niej wolierze. Jest drapieżnym ptakiem , pochodzącym z hodowli. Hodowanie takich ptaków to nie zabawa, ale ciężka lecz dająca wiele satysfakcji praca. Właściciele ptaka podzielili  się z nami informacjami na temat  sposobu odżywiania się, trybu życia i pielęgnacji, pokazali charakterystyczne dla tego ptaka wypluwki (niestrawione resztki pokarmu).
Dla ornitologów wypluwki są skarbem, mówiącym jaką dietę ptak trzyma, a także jaka sowa daną wypluwkę wyrzuciła z siebie.
Dzieci miały możliwość przyjrzeć się z bliska ostrym pazurom, szlarom , podejrzeć jej zakrzywiony dziób. Sowa w naturalnym środowisku cicho i bezszelestnie przemierza ciemną noc w poszukiwaniu ofiary, dlatego w klasie musiało być bardzo cicho. Bardzo ciekawe były wskazówki dotyczące naszego zachowania w sytuacji, gdy  na przykład na spacerze w lesie znajdziemy pisklaka. Tak zwany podlot jest pod ciągłą opieką swoich rodziców. Pod żadnym pozorem nie powinno się takiego ptaka zabierać ze sobą. Pamiętajmy też, że ptaki drapieżne w Polsce są pod ścisłą ochroną.Dzieci mogły spotkać się oko w oko z   ogromnym pająkiem,  na szczęście  zatopionym w żywicy.  Wreszcie nadszedł czas  na dusiciela Dudusia.
Wąż opuścił swoje terrarium, aby zaprezentować się nam w całej swojej okazałości. Pyton królewski najchętniej żywi się gryzoniami takimi jak myszoskoczek, a także jaszczurkami czy małymi ptakami. Jest jednym z najmniejszych pytonów występujących na świecie. Dorosłe osobniki osiągają długość od 120 do 180 centymetrów i wagę około 2-3 kilogramów. Nasz bohater był bardzo grzeczny wręcz tak spokojny, że nie zabrakło odważnych, aby go pogłaskać.
Do tego pokazał nam resztki wylinki. Linieniem nazywa się proces, kiedy wąż zrzuca wierzchnią warstwę skóry (wylinkę). Następuje on podczas wzrostu węża, gdy skóra staje się za mała, ponieważ nie rośnie wraz ze wzrostem ciała.
Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy pięknie za moc wrażeń i ciekawostek na temat drapieżników.Otwarte buzie dzieci świadczyły o tym,jak bardzo były zafascynowane, bo nigdy nie miały sposobności być, tak blisko żywego drapieżnika.
Wtorek
12 listopada 2019

Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt - czytaj więcej

Piątek
8 listopada 2019


"Nasza pamięć, nasza wolność"

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dzisiaj w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W czasie uroczystości mogli przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Wspólnie odśpiewali Hymn Polski oraz Rotę. 11 listopada, to ważny dzień dla każdego Polaka, kiedy manifestujemy naszą miłość do Ojczyzny oraz wspominamy tych, którym zawdzięczamy naszą wolność. Apel przygotowali uczniowie klas 5c i 5d, pod opieką p.Patrycji Rossa-Domagały, p.Mirosława  Pilarskiego
p.Roberta Włóczyńskiego. Uroczystość uświetnił chór szkolny kierowany przez p.Beatę Różańską. Dekoracje wykonała p. Karolina Pietraszko-Kopczyńska. ZAPRASZAMY DO GALERII

Dokładnie o 11:11 na żnińskim Rynku  uczniowie wszystkich szkół w naszym miescie zatańczyli poloneza. Nie zabrakło i naszych przedstawicieli. Na szerszą relację zapraszamy  na stronę SU


Piątek
8 listopada 2019
                                             Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej dziewcząt - czytaj więcej


            
Środa
6 listopada 2019
SPOTKANIA MOTYLI KSIĄŻKOWYCH
Skończyła się piękna październikowa prawdziwie letnia pogoda, pochowały się motyle , a i nam przyszło pożegnać się z tymi skrzydlatymi bohaterami książkowymi. Wczoraj w naszej bibliotece odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Tradycyjnie uczniowie wysłuchali czytanego przez panią Beatę Klag opowiadania, a następnie rysowali swoje wrażenia. Tak powstały piene obrazki, które mozna podziwiać w naszej galerii sufitowej.

 Zapraszamy do Klubu Czytających Motyli, a  więcej informacji i zdjęć na naszym blogu ( klik)

Środa
6 listopada 2019
ŚWIATEŁKO DLA ZAPOMNIANYCH


                                                                    
                                                                                                                                                                         więcej ...

Środa
6 listopada 2019
Człowieku podaj łapę!!!

Akcja Samorządu Uczniowskiego - więcej .....

Wtorek
5 listopada 2019
Zwycięska drużyna zawodów powiatowych w piłce ręcznej dziewcząt


                                         
                                                                                                           WIĘCEJ ....

Poniedziałek
4 listopada 2019
"Noc Świętych"
 
Tradycją naszego miasta stała się organizowana 31. X. w kościele pw. św. Floriana "Noc świętych". Jak i w poprzednich latach nasi uczniowie z klas III-V przyłączyli się do tego wydarzenia przygototwując krótki występ. W tym roku przebrani za świętych patronów i aniołów ukazali w wierszach i piosenkach drogę do Nieba. Widzowie  nagrodzili naszych artystów gromkimi oklaskami.
 
Opiekę nad dziećmi sprawowały p. Maria Śliwińska i p. Małgorzata Rynarzewska.Czwartek
31 października 2019

Mistrzostwo województwa trafia do Żnina!

                                Więcej ....

Środa
30 października 2019

ZE ŚWIĘTYMI SIĘ RADUJMY....

 
 Jak każdego roku pamiętamy o Uroczystości Wszystkich Świętych. Uczniowie klas I –IV przygotowali apel nawiązujący do powyższej uroczystości i Dnia Zadusznych. W wierszach i piosenkach podkreślili wagę dążenia do świętości, kultywowania pamięci tych którzy odeszli, modlitwy za nich. O pięknej polskiej tradycji nadchodzących świąt przypominał zorganizowany w szkole „Korowód Świętych”. Przebrani uczniowie przyszli na apel i zaprezentowali stroje wybranych patronów, świętych i aniołów. Na przebranych uczniów czekały w salach lekcyjnych słodkie upominki. Po przedstawieniu rozdano nagrody laureatom konkursu o tematyce misyjnej. Z okazji „Tygodnia Misyjnego” dla uczniów klas I –III zorganizowano w szkole konkurs „Misjonarze niosą światu Dobrą Nowinę” ( na konkurs wpłynęły 54 prace). Autorzy najpiękniejszych prac otrzymali dyplomy, zabawki i książki. Prace uczniów można podziwiać na wystawie zorganizowanej w holu szkoły. Nagrodzonym dzieciom pogratulowała Dyrekcja Szkoły  p. M. Kubanek.
 
Apel, Korowód Świętych i konkurs misyjny zorganizowała p. Maria Śliwińska a o oprawę muzyczną zadbała p. Beata Różańska z chórem szkolnym.


                              ZAPRASZAMY DO GALERII....

WYNIKI KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA UCZNIÓW KLAS  I  - III:
 
„Misjonarze niosą światu Dobrą Nowinę”
 
I miejsce
 
Magdalena Nowak kl. II c
 Tymoteusz Ślęzak kl. II b
 Emil Speier – Ciesielski kl. III b
II miejsce
 Gabriela Świtała kl. III b
 Justyna Walczak kl. III c
 Miłosz Olejnik kl. II a
 III miejsce
 Dominika Kilińska kl. III b
 Adrianna Murawska kl. I b
 Igor Łuczka kl. II b
 Wyróżnieni:  Nicola Wojciechowska kl. II a, Miłosz Klag kl. I b, Lena Klag kl. III a,      Julia Lisiecka kl. II a, Adam Flejter kl. II c, Nadia Pawlak kl. II a, Julia Staniszewska kl. I c, Lucyna Mrozek kl. II a, Mateusz Chmielewski kl. III c, Julia Pochylska kl. II b, Karol Owczarek kl. I b, Filip Łuczyński kl. I a.
 
    GRATULACJE!
Skład komisji sprawdzającej prace: p. Małgorzata Kuliczkowska, p. Beata Klag, p. Natalia Wysocka, p. Natalia Zaręba –Napierała,
p. Ewa Kowalczyk,p. Anna Majewska-Gebler, p. Maria Śliwińska.

Piątek
25 października 2019
NASZE DZIEWCZYNY GÓRĄ!!!


                       zobacz więcej...


Włączamy się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne  postaci oraz wydarzenia.
Jutro, 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada, wspólnie z uczniami będziemy wspominać i przypominać ważne osoby z naszego regionu .Czwartek
24 października 2019
Wystarczył jeden dzień i jedna godzina,
aby odruch serc naszych uczniów pomógł Kubusiowi
Kubuś wspólnie z innymi koleżankami i kolegami uczy się pilnie w klasie Ia. Niestety ma o wiele trudniej niż jego rówieśnicy. Cierpi na wiele różnych chorób, a teraz okazało się, że ma również problemy ze słuchem. Potrzebny jest mu specjalistyczny aparat z systemem FM, który wspomoże słyszenie i Kubuś z uwagą  niemal równą rówieśnikom będzie pracował na lekcjach.
Reakcja uczniów naszej szkoły o potrzebach kolegi była natychmiastowa. Samorząd Uczniowski wspólnie z opiekunem panem Dawidem Boguckim nagłośnił zbiórkę i dziś ruszyła akcja .
Po godzinie okazało się, że zebraliśmy 2000 zł, które zostanie przekazane na specjalne konto Fundacji "Dar Serca" w Żninie. Nie byłoby tej akcji i takiego odzewu, gdyby nie niewidzialna ręka pani Moniki Szafraniak, która jest nauczycielem wspomagającym i opiekującym się Kubą podczas lekcji. To pani Monika przygotowała plakaty, koszulki, plakietki.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc siedmioletniemu Kubusiowi w pokonywaniu trudnosci zachęcamy do przekazania darowizny na jego osobiste konto Fundacji "Dar Serca" w Żninie
36 8181 0000 0007 0540 2000 0012 z dopiskiem " na aparat słuchowy dla Jakuba Powalskiego"Wtorek
22 października 2019
IV miejsce w finale wojewódzkim kujawsko-pomorkich Igrzysk Dzieci
Wtorek                                                                                                                                                                      
15 października 2019                                                                  

SPOTKANIA MOTYLI KSIĄŻKOWYCH
Biblioteka szkolna zainicjowała cykl cotygodniowych  spotkań z kolorowymi motylami w rolach głównych. A wszystko to z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nasi najmłodsi uczniowie podczas wizyt w bibliotece słuchają opowiadań, których bohaterami są motyle. Dzieci z wielka uwagą śledzą przygody tych delikatnych bohaterów, tym bardziej, że sytuacje czasami są bardzo trudnei budzące emocje.
Głośne czytanie dzieciom pobudza wyobraźnię, uczy myślenia, wzbogaca język, wspomaga pamięć. Po wysłuchaniu opowiadania dzieci  wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.
Dzieła naszych młodych czytelników mozna ogladać w naszej podsufitowej galerii.
Zajęcia prowadzi pani Beata Klag.

 
                                                    więcej  na biblioteczne blogowanie                                                

Poniedziałek
14 października 2019
UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW - ŚLUBUJEMY!
 
                                                                                        Zapraszamy do galerii
Poniedziałek
14 października 2019
Poniedziałek
14 października 2019

Sukcesem  zakończyły się nasze zmagania w VI  edycji
                        Powiatowego Konkursu  Plastycznego
         "PSZCZÓŁKI - NASZE PRZYJACIÓŁKI".
Na konkurs wpłynęło 427  prac.

I miejsce zajęła Bianka Pająk z kl. VIc (opiekun p.B.Różańska)
III miejsce zajęła Martyna Staniszewska z kl. VIIb (op. B.Różańska)

Wyróżnienia otrzymały:
Julia Wysocka VIb ( op.p. B.Różańska)
Agata Prosianowska IIb ( opiekun p. E.Małecka)
Lena Klag IIIb (op. p. I.Lisiecka)
Piątek
4 października 2019
Naszym najmłodszym uczniom minął pierwszy miesiąc w szkoleKLASA I A Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ BARBARĄ LUBIKKLASA I B Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ EWĄ SŁOMKOWSKĄKLASA I C Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ EWĄ KOWALCZYK


Wtorek
1 października
„Bliżej Biblii w Miejskiej Bibliotece”
Uczniowie naszej szkoły z klas V i VI wraz z nauczycielami odpowiedzieli na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Żninie odwiedzając zorganizowaną w tej placówce wystawę historii Pisma Świętego.
   
W czasie naszej wizyty wysłuchaliśmy opowieści o powstaniu Biblii i obejrzeliśmy liczne rekwizyty związane z odległą historią przenoszenia Słowa Bożego na różnego rodzaju materiały. Po ciekawej wystawie oprowadzał nas pan Jarosław Gaudek.
Czwartek
26 września 2019
Daleka jest droga od zwyczajnej , sypkiej mąki przez puchate ciasto do pysznego,
chrupiącego chlebka...
     Przekonali się o tym uczniowie klasy 2a i 2b na spootkaniu z panią Moniką Bursztyńska i pania Karoliną Ziętek, które reprezentowały
                                                                      GS Rolnik Żnin.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych produkcji chleba, zobaczyli film o wszystkich etapach i tajnikach wypieku różnorodnego
pieczywa, pszennego, żytniego i mieszanego.Panie w bardzo przystępny sposób przedstawiły Nam jakie pieczywo powinniśmy jeść. Podały garść ciekawostek , prawd i mitów na temat spożywania pieczywa i tych dotyczących glutenu.

             
 Dużym zainteresowaniem cieszyło się ministoisko w wypiekami  pochodzącymi z piekarni GS Rolnik. Na zakończenie każde dziecko zostało              poczęstowane chrupiącym rogalem i słodką babeczką z wiśnią. Mniam !
 
Wszystko to z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chleba, który przypada 16 października. Dziękujemy !

        

Poniedziałek
16 września 2019

Alternatywna lekcja wychowania fizycznego z ... Moniką Pyrek
W minionym tygodniu uczniowie starszych klas mieli niecodzienną okazję ćwiczenia tężyzny fizycznej w nowej hali sportowej, która została wybudowana przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie. Przepiękna, świetnie wyposażona sala gimnastyczna może być obiektem zazdrości uczniów ze wszystkich szkół żnińskich.
W czwartek młodzież ćwiczyła pod czujnym okiem olimpijki skoku o tyczce Moniki Pyrek.
Monika  Pyrek to jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii tej  dyscypliny specjalizująca się w skoku o tyczce. Na swoim koncie ma dwa  srebrne i jeden brązowy medal Mistrzostw Świata oraz dwa brązowe medale  Halowych Mistrzostw Świata, a także srebro Mistrzostw Europy i dwa brązy  Halowych Mistrzostw Europy. Jej kolekcja jest pełna medali z Pucharów  Europy, mistrzostw Polski, a także pobitych wielokrotnie (69 razy!)  rekordów Polski oraz tytułów (5 razy) najlepszej polskiej lekkoatletki  „Złote Kolce”.
Aż  czterokrotnie udało jej się zrealizować największe marzenie każdego  sportowca o udziale w Igrzyskach Olimpijskich (Sydney 2000, Ateny 2004,  Pekin 2008, Londyn 2012). Na swoje piąte Igrzyska (RIO 2016) pojechała  jako kandydatka do Komisji Zawodniczej MKOL.
Jej  sportowe sukcesy i międzynarodowe znaczenie znalazły też szczególne  ogólnopolskie uznanie. Prezydent Lech Kaczyński przyznał Monice Pyrek w  2009 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. (Źródło)

Lekcja była niecodzienna i sprawiła wszystkim ogromną radość. Sami zobaczcie ...
 


Środa
11 września 2019
Wolontariusze z Kolumbii i Indonezji gośćmi klasy językowej

7 września na zaproszenie pań Doroty Nowak i Rity Bigoszewskiej do Żnina przyjechali na pięć dni wolontariusze z fundacji Euroweek Szkoła Liderów: Margarita z Kalumbii oraz Romaito z  Indonezji. Wizyta była intensywnym kursem języka angielskiego, na którym uczniowie poznali kulturę krajów, z których pochodzą wolontariusze. Oprócz tego sami stali się żywą reklamą kultury polskiej oraz Pałuk, ponieważ opowiedzieli gościom  o świętach i obyczajach obchodzonych w Polsce. Konieczność porozumiewania się z wolontariuszami wyłącznie w języku angielskim wzbudziła w uczniach wiele emocji i niewątpliwie zmotywowała ich do jeszcze intensywniejszej pracy nad szlifowaniem języka.
W ten miły sposób uczniowie klasy językowej dowiedzieli się co to jest Euroweek i z pewnością chętnie wezmą udział w obozie językowym, który odbędzie się w marcu.
We wtorkowe popołudnie Margarita i Romaito spotkali się z uczestnikami zeszłorocznego obozu językowego uczniami klasy VIb i VIc.
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści