Przejdź do treści

2020/2021

Aktualności
Poniedziałek
26 października 2020
     Przed beatyfikacją Wielkiego Prymasa Polski – Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy poświęcony temu wybitnemu Polakowi.
     Konkurs przeznaczony był dla klas VI i poprzedziła go katecheza nawiązująca do biografii Ks. Kardynała Wyszyńskiego .
Uczniowie otrzymali też wskazówki i pomoce potrzebne do nauki i poszerzenia swojej wiedzy o Wielkim Patriocie .
Test sprawdzający wiedzę – zawierający 13 pytań odbył się w piątek 23 X w grupach klasowych ( - z powodu pandemii).
Wzięło w nim udział 21 uczniów klas VI , zdążyliśmy przed nauką zdalną.
Najlepsze wyniki testu osiągnęli :
I miejsce – Olgierd Pawłowski kl. Vib
II miejsce – Szymon Gostomczyk kl. VI b i Maksymilian Reiter kl VI a
III miejsce – Alan Komar VI b i Filip TafelskiVI a
Konkurs zorganizowała Katechetka Maria Śliwińska.

Piątek
23 października 2020

Szanowni Rodzice,
informuję, że od dnia 26 października 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne  dla uczniów klas IV-VIII będą odbywały się w trybie zdalnym.
Natomiast uczniowie klas I-III uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym  według obowiązującego planu lekcji.
Obiady wydawane będą tylko dla uczniów klas I-III   według dotychczasowego planu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Dowozy autobusowe dla klas I- III pozostają według zwykłego rozkładu jazdy.

                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie

                                                                                                                                 Marek Orzechowski

Piątek
23 października 2020
SREBRNA JEDYNKA

                                        więcej ...

Piątek
16 października 2020                           NIESAMOWITY  SUKCES SPORTOWCÓW Z JEDYNKI
JEDYNKA NAJLEPSZA SZKOŁĄ W WOJEWÓDZTWIE !!!

  

Środa
14 października 2020

Wtorek
13 października 2020
Dzisiaj w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA dzieci z klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności jednego z rodziców, wychowawczyń  oraz dyrekcji szkoły zaśpiewali piosenkę  "Witaj szkoło", wyrecytowali miedzy innymi wiersz "Kto Ty jesteś?" po czym grzecznie zapytały : "Czy to już czas na ślubowanie...?"
           

Pan Dyrektor wydał zgodę i dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Ślubowanie złożyli tez  zgromadzeni rodzice. Następnie, jak tradycja nakazuje Dyrektor szkoły pasował wielkim ołówkiem na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie każde  dziecko. Na zakończenie panie wychowawczynie  wręczyły uczniom dyplomy, pamiątki z pasowania  i niespodzianki.
 
Uroczystość stała się również okazją do przekazania  kochanym pierwszakom pozyskanych przez Dyrekcję  25 tabletów wraz z dostępem do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli swoim młodszym kolegom życzenia radości, przyjaźni i samych sukcesów.

            
 
Uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi z powodu Covid-19.
Czwartek
8 października 2020
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że  w wyniku starań Dyrekcji szkoły nasza placówka otrzymała 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.
 
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.
 
NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekaże Państwu „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” (dalej SPM) składający się zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.
 
 
Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto, 24 261,75 zł brutto.
 
Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej.

                                                              
 
         Procedury organizowania zajęć w szkole
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
 
COVID-19
od 1 września 2020 r.
 
opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
 
 
Organizacja zajęć w szkole:
 
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły.
 • Na terenie szkoły nie przebywają żadne osoby z zewnątrz, wszystkie sprawy należy załatwiać drogą mailową lub telefonicznie, w razie konieczności przyjścia do szkoły, po uprzednim telefonicznym umówieniu się  (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Komunikacja opiekunów ucznia z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem  może odbywać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz drogą meilową i telefonicznie.
 • Przy wejściu do szkoły uczniowie dokonują dezynfekcji rąk oraz wybiórczo mają mierzoną temperaturę. Termometr bezdotykowy jest  dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Należy osłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowujemy ucznia w odrębnym przygotowanym na izolatorium pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Uczniowie klas IV-VIII oraz pracownicy szkoły  na terenie szkoły przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, po wejściu do klas i zajęciu swojego miejsca mogą zdjąć maseczki lub przyłbice.
 • Po wejściu do szkoły przed godziną 8:00 uczniowie oraz pracownicy szkoły dezynfekują ręce,  przechodzą do klasy, w której rozpoczynają zajęcia, unikają grupowania się na korytarzach, przy salach lekcyjnych, zachowują bezpieczną odległość.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyścimy  lub dezynfekujemy raz dziennie.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Uczniowie w czasie przerw korzystają  z boiska szkolnego, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przebywają na terenie szkoły, zachowując odpowiedni dystans w maseczkach ochronnych.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
     w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W czasie zajęć lekcyjnych uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów i podręczników.
 • W razie korzystania z tego samego pisaka do tablic suchościeralnych , nauczyciel po każdym użyciu przez ucznia dezynfekuje pisak.
 • Uczniowie klas I-III pozostawiają wierzchnie ubrania w przypisanych dla nich salach lekcyjnych, natomiast uczniowie klas IV-VIII korzystają z szatni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Uczniowie po przyjściu do świetlicy dezynfekują ręce pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę
    w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    W  świetlicy szkolnej mogą jedynie znajdować się zabawki i gry, które można zdezynfekować.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej dobywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w reżimie sanitarnym, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,  zostają ustalone z pielęgniarką szkolną uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Gabinet stomatologiczny, działa  na  podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy zostają upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów.
   

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem, dezynfekujemy je oraz pilnujemy, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Wietrzymy sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
 • Na bieżąco dbamy o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Na terenie szkoły znajdują się pojemniki służce do wyrzucania zużytych maseczek oraz rękawic ochronnych.
 

Gastronomia
 
 • Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie według ściśle ustalonego harmonogramu.
 • Do stołówki szkolnej uczniowie wchodzą po uprzedniej dezynfekcji rąk , w maseczkach ochronnych.
 • Uczniowie odbierają od wyznaczonej osoby/obsługi stołówki dania wraz z sztućcami i siadają na wyznaczonym miejscu. Po zjedzonym posiłku opuszczając stołówkę odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce.
 • Opuszczone stanowisko zostaje zdezynfekowane przez pracownika obsługi (blaty, krzesła).
   

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka stosuje się  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się on telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddajemy gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekujemy powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosujemy się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalamy listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 
 
ALARM COVID-19 – JAK POSTĘPOWAĆ
 
KROK 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy, powinien zmierzyć mu temperaturę i go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając minimum 2 m. odległości od innych osób. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy objawy się ujawnią u pracownika szkoły.
 
KROK 2. W przypadku dziecka należy niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły, a ci powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub przychodnią.
 
KROK 3. W oczekiwaniu na przyjazd rodziców lub opiekunów dyrektor szkoły powinien skontaktować się z powiatową stacją sanepidu, by powiadomić o ewentualnym przypadku zachorowania. PSSE należy zawiadomić również, gdy podejrzanym o zakażenieCOVID-19 jest pracownik szkoły.
 
KROK 4. Gdy dyrektor szkoły nie może skontaktować się z rodzicami, powinien zawiadomić PSSE i wypytać w niej o dalszą ścieżkę postępowania. Dziecko nie może bowiem w nieskończoność przebywać w placówce. Gdy u ucznia występują objawy kliniczne należy wezwać pogotowie.
 
KROK 5. W  międzyczasie dyrektor szkoły powinien utworzyć listę kontaktów dziecka lub pracownika z innymi uczniami i nauczycielami, jeśli takie miały miejsce po dotarciu do szkoły. Powinna ona zawierać imię i nazwisko ucznia lub nauczyciela, numer telefonu oraz liczbę osób będących w jego ognisku domowym. Wszystko po to, by potem przyśpieszyć prace z inspektorem sanitarnym.
 
KROK 6. Krokiem kolejnym jest zadbanie o klasę, z której pochodził uczeń lub w której nauczał nauczyciel z podejrzeniem koronawirusa. Uczniowie nie powinni wówczas opuszczać zajmowanie Sali i czekać na przyjazd rodziców, którzy zabiorą ich do domu, w celu odbycia kwarantanny.
KROK 7. W przypadku wystąpienia narażenia na COVID-19 lub podejrzenia zakażenia  właściwy terenowo powiatowy inspektor sanitarny kontaktuje się z dyrektorem szkoły w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na terenie szkoły.                                                              
 
                                                                                        
                                                            
Wtorek
22 września 2020
Nowa zakładka VI A na stronie szkoły
Kolejny rok szkolny, kolejne wyzwania, ale w reżimie sanitarnym. Chociaż nie możemy bezpośrednio spotkać się z obcokrajowcami, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy współpracowali korespondencyjnie. Na szczęście językiem angielskim posługuje się większość mieszkańców kuli ziemskiej. My daleko nie szukaliśmy.
Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Middle School Paul – Emile Victor w zachodniej Francji   i oczekujemy niecierpliwie na listy od naszych nowych kolegów. Nie omieszkamy podzielić się z wami naszymi wrażeniami.

Zapraszamy do zakładki KĄCIK JĘZYKOWY VI A !!
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1 WRZEŚNIA 2020 r.
Godzina 9:00  klasy I – boisko szkolne spotkanie z dyrekcją szkoły
i wychowawcami.
Godzina 9:00 klasa IV a sala nr 40 spotkanie z wychowawcą.
Godzina 9:00 klasa IV b sala nr 38 spotkanie z wychowawcą.
Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, dlatego pozostali uczniowie (klasy II-III oraz V-VIII) rozpoczynają rok szkolny
2 września 2020 r. według obowiązującego planu lekcji.
Kursy autobusów w dniu 1 września 2020 r.
Przyjazd do szkoły na godzinę 9:00 ze wszystkich kierunków.
Odjazd ze szkoły o godzinie 10:00 we wszystkich kierunkach.
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 17:00 w kościele św. Floriana dla dzieci wraz z rodzicami.
2 WRZEŚNIA 2020 r.
Godzina 8:00 Uczniowie klas IV-VI apel porządkowy boisko szkolne.
Godzina 8:30 Uczniowie klas VII-VIII apel porządkowy boisko szkolne.
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści