Przejdź do treści

2020/2021

Aktualności

                                                              
 
         Procedury organizowania zajęć w szkole
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
 
COVID-19
od 1 września 2020 r.
 
opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
 
 
Organizacja zajęć w szkole:
 
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły.
 • Na terenie szkoły nie przebywają żadne osoby z zewnątrz, wszystkie sprawy należy załatwiać drogą mailową lub telefonicznie, w razie konieczności przyjścia do szkoły, po uprzednim telefonicznym umówieniu się  (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Komunikacja opiekunów ucznia z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem  może odbywać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz drogą meilową i telefonicznie.
 • Przy wejściu do szkoły uczniowie dokonują dezynfekcji rąk oraz wybiórczo mają mierzoną temperaturę. Termometr bezdotykowy jest  dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Należy osłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowujemy ucznia w odrębnym przygotowanym na izolatorium pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Uczniowie klas IV-VIII oraz pracownicy szkoły  na terenie szkoły przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, po wejściu do klas i zajęciu swojego miejsca mogą zdjąć maseczki lub przyłbice.
 • Po wejściu do szkoły przed godziną 8:00 uczniowie oraz pracownicy szkoły dezynfekują ręce,  przechodzą do klasy, w której rozpoczynają zajęcia, unikają grupowania się na korytarzach, przy salach lekcyjnych, zachowują bezpieczną odległość.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyścimy  lub dezynfekujemy raz dziennie.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Uczniowie w czasie przerw korzystają  z boiska szkolnego, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przebywają na terenie szkoły, zachowując odpowiedni dystans w maseczkach ochronnych.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
     w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W czasie zajęć lekcyjnych uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów i podręczników.
 • W razie korzystania z tego samego pisaka do tablic suchościeralnych , nauczyciel po każdym użyciu przez ucznia dezynfekuje pisak.
 • Uczniowie klas I-III pozostawiają wierzchnie ubrania w przypisanych dla nich salach lekcyjnych, natomiast uczniowie klas IV-VIII korzystają z szatni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Uczniowie po przyjściu do świetlicy dezynfekują ręce pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę
    w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    W  świetlicy szkolnej mogą jedynie znajdować się zabawki i gry, które można zdezynfekować.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej dobywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w reżimie sanitarnym, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,  zostają ustalone z pielęgniarką szkolną uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Gabinet stomatologiczny, działa  na  podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy zostają upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów.
   

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem, dezynfekujemy je oraz pilnujemy, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Wietrzymy sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
 • Na bieżąco dbamy o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Na terenie szkoły znajdują się pojemniki służce do wyrzucania zużytych maseczek oraz rękawic ochronnych.
 

Gastronomia
 
 • Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie według ściśle ustalonego harmonogramu.
 • Do stołówki szkolnej uczniowie wchodzą po uprzedniej dezynfekcji rąk , w maseczkach ochronnych.
 • Uczniowie odbierają od wyznaczonej osoby/obsługi stołówki dania wraz z sztućcami i siadają na wyznaczonym miejscu. Po zjedzonym posiłku opuszczając stołówkę odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce.
 • Opuszczone stanowisko zostaje zdezynfekowane przez pracownika obsługi (blaty, krzesła).
   

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka stosuje się  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się on telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddajemy gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekujemy powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosujemy się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalamy listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 
 
ALARM COVID-19 – JAK POSTĘPOWAĆ
 
KROK 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy, powinien zmierzyć mu temperaturę i go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając minimum 2 m. odległości od innych osób. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy objawy się ujawnią u pracownika szkoły.
 
KROK 2. W przypadku dziecka należy niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły, a ci powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub przychodnią.
 
KROK 3. W oczekiwaniu na przyjazd rodziców lub opiekunów dyrektor szkoły powinien skontaktować się z powiatową stacją sanepidu, by powiadomić o ewentualnym przypadku zachorowania. PSSE należy zawiadomić również, gdy podejrzanym o zakażenieCOVID-19 jest pracownik szkoły.
 
KROK 4. Gdy dyrektor szkoły nie może skontaktować się z rodzicami, powinien zawiadomić PSSE i wypytać w niej o dalszą ścieżkę postępowania. Dziecko nie może bowiem w nieskończoność przebywać w placówce. Gdy u ucznia występują objawy kliniczne należy wezwać pogotowie.
 
KROK 5. W  międzyczasie dyrektor szkoły powinien utworzyć listę kontaktów dziecka lub pracownika z innymi uczniami i nauczycielami, jeśli takie miały miejsce po dotarciu do szkoły. Powinna ona zawierać imię i nazwisko ucznia lub nauczyciela, numer telefonu oraz liczbę osób będących w jego ognisku domowym. Wszystko po to, by potem przyśpieszyć prace z inspektorem sanitarnym.
 
KROK 6. Krokiem kolejnym jest zadbanie o klasę, z której pochodził uczeń lub w której nauczał nauczyciel z podejrzeniem koronawirusa. Uczniowie nie powinni wówczas opuszczać zajmowanie Sali i czekać na przyjazd rodziców, którzy zabiorą ich do domu, w celu odbycia kwarantanny.
KROK 7. W przypadku wystąpienia narażenia na COVID-19 lub podejrzenia zakażenia  właściwy terenowo powiatowy inspektor sanitarny kontaktuje się z dyrektorem szkoły w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na terenie szkoły.                                                              
 
                                                                                        
                                                            
Wtorek
22 września 2020
Nowa zakładka VI A na stronie szkoły
Kolejny rok szkolny, kolejne wyzwania, ale w reżimie sanitarnym. Chociaż nie możemy bezpośrednio spotkać się z obcokrajowcami, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy współpracowali korespondencyjnie. Na szczęście językiem angielskim posługuje się większość mieszkańców kuli ziemskiej. My daleko nie szukaliśmy.
Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Middle School Paul – Emile Victor w zachodniej Francji   i oczekujemy niecierpliwie na listy od naszych nowych kolegów. Nie omieszkamy podzielić się z wami naszymi wrażeniami.

Zapraszamy do zakładki KĄCIK JĘZYKOWY VI A !!
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1 WRZEŚNIA 2020 r.
Godzina 9:00  klasy I – boisko szkolne spotkanie z dyrekcją szkoły
i wychowawcami.
Godzina 9:00 klasa IV a sala nr 40 spotkanie z wychowawcą.
Godzina 9:00 klasa IV b sala nr 38 spotkanie z wychowawcą.
Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, dlatego pozostali uczniowie (klasy II-III oraz V-VIII) rozpoczynają rok szkolny
2 września 2020 r. według obowiązującego planu lekcji.
Kursy autobusów w dniu 1 września 2020 r.
Przyjazd do szkoły na godzinę 9:00 ze wszystkich kierunków.
Odjazd ze szkoły o godzinie 10:00 we wszystkich kierunkach.
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 17:00 w kościele św. Floriana dla dzieci wraz z rodzicami.
2 WRZEŚNIA 2020 r.
Godzina 8:00 Uczniowie klas IV-VI apel porządkowy boisko szkolne.
Godzina 8:30 Uczniowie klas VII-VIII apel porządkowy boisko szkolne.
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści