Przejdź do treści

Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców

Załącznik do Uchwały RR nr 2/2017
z 12.10.2017 r.
Regulamin Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie


Rozdział I postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie.

2. Podstawę prawną regulaminu stanowią:

a)      Art.83 i art. 84 Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

b) Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie im. Powstańców Wielkopolskich.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Żninie (oddziały Szkoły Podstawowej i Gimnazjum);
b) Rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów Szkoły;
c) Organach Szkoły, należy przez to rozumieć: Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców;
d) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły;
f) Klasowej Radzie, należy przez to rozumieć Klasową Radę Rodziców;
g) Prezydium, należy przez to rozumieć Prezydium Rady;
h) Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady;
i) Koncie, należy przez to rozumieć niezależne konto (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) do prowadzenia wpłat i wypłat dotyczących działalności Rady;
j) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Szkoły.

Rozdział II  Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.

Celem Rady Rodziców jest:
1. Reprezentowanie Rodziców (reprezentacja rodziców uczniów poszczególnych klas wybieranych przez ogół rodziców każdej klasy), podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,
a także wnioskowanie do innych Organów Szkoły w tym zakresie spraw.
2. Działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
3. Pobudzenie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.
4. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania celów i zadań statutowych Szkoły.
5. Zapewnienie Rodzicom we współdziałaniu z innymi Organami Szkoły rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, w tym m.in:
a) Uzyskanie w wyznaczonym przez wychowawcę terminie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności w nauce lub zachowaniu;
b) Znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych;
c) Znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriów ocen zachowania ucznia;
d) Uzyskanie porad w sprawie wychowania i kształcenia dziecka;
e) Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły, a przede wszystkim określanie struktur działania Rodziców oraz Rady;
f) Uczestniczenie przedstawiciela w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;
g) Współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność Szkoły.

§ 3.

Rada prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy i rocznego preliminarza wydatków. Rada nie ma osobowości prawnej, nie może prowadzić działalności gospodarczej.  

§4.

Terenem działania Rady jest budynek Szkoły, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie podczas odbywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.


§ 5.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
4.Uchwalanie Regulaminu Rady i jego zmian.
5.Uchwalanie corocznego preliminarza wydatków Rady i jego zmian.
6.Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego opracowanego przez Komisję Rewizyjną.
7.Uchwalanie wysokości dobrowolnych składek Rodziców uczniów Szkoły.
8. Uchwalenie wysokości należnego wynagrodzenia za obsługę i prowadzenie księgowości, dokumentacji Rady;
9.Gromadzenie środków z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.


Rozdział III  Organizacja, wybory do Rady Rodziców

§ 6.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rodziców jest zebranie rodziców klasy.
2. Wybory do Klasowej Rady oraz przedstawicieli do Rady odbywają się na pierwszym zebraniu klasowym  (na początku roku szkolnego) w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
4. Kandydaci zostają wybrani zwykłą większością głosów podczas zebrania klasowego.
5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
6. Nowo wybrana 3-osobowa Klasowa Rada ma obowiązek ukonstytuowania się.
7. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z Rodziców, a podpisany przez wychowawcę.
8.Wymiany reprezentacji Klasowej Rady można dokonać na początku roku szkolnego lub w każdym czasie na wniosek większości Rodziców reprezentujących klasę.
9. Kadencja Klasowej Rady trwa 1 rok począwszy od dnia pierwszego spotkania rodziców z wychowawcami - na początku każdego roku szkolnego, aż do dnia pierwszego spotkania Rodziców z wychowawcami - na początku kolejnego roku szkolnego.
10. Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych Rodziców, Klasowej Rady, wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły.

§ 7.

Radę tworzą przedstawiciele Klasowych Rad.

§ 8.

Najwyższą władzą Rodziców jest plenarne zebranie Rodziców.

§ 9.

Plenarne zebranie Rodziców może być zwoływane na wniosek Rady, Dyrektora Szkoły.

§ 10.

1. Plenarne zebranie Rady wybiera spośród siebie:
a) Prezydium jako wewnętrzny Organ;
b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady;
2. Prezydium reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych Organów Szkoły, oraz na zewnątrz.

§ 11.

1. Wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej odbywają się na pierwszym plenarnym zebraniu Rady (na początku roku szkolnego) w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
2. Sposób głosowania przy wyborze Prezydium lub Komisji Rewizyjnej ustala plenarne zebranie Rady.
3. Lista kandydatów do danego Organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla niego.
4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
5. Kandydaci zostają wybrani zwykłą większością głosów podczas plenarnego zebrania Rady.
6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
7. Porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady może przedstawiać się następująco:
a) Powitanie uczestników plenarnego zebrania Rady;
b) Zapoznanie z porządkiem obrad;
c) Przyjęcie protokołu z poprzedniego plenarnego zebrania Rady;
d) Powołanie komisji takich jak np. komisja regulaminowa, komisja wyborcza (np.4 przedstawicieli Rady), wybory do tych funkcji są jawne;
e) Sprawozdanie ustępującego Organu (Prezydium, Komisja Rewizyjna) z działalności w okresie sprawozdawczym i wniosek o udzielenie absolutorium Organowi;
f)  S prawozdanie Organu;
g)  I nformacja Przewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego), Skarbnika dotycząca działalności Rady;
h)  E wentualne wystąpienia zaproszonych gości;
i)  P lenarna dyskusja programowa;
j)  Z głoszenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady;
k) Wybory nowych Organów Rady:
-ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
-ustalenie przez komisję wyborczą zasad wyborczych oraz listy kandydatów,
-głosowanie,
-ogłoszenie wyników wyborów przez komisję wyborczą (przewodniczącego),
-wolne głosy i wnioski.
8. Inne plenarne zebrania Rady przyjmują podobny porządek obrad jak w Rozdziale III,  § 11, pkt 7 , pomija się punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Prezydium, Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski.

§ 12.

1. Prezydium Rady składa się z co najmniej 6 członków, wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza (Protokolanta), Skarbnika i Członków Prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym zebraniu.
2. Prezydium typuje przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych w tym do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób. Komisja Rewizyjna dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym zebraniu.

§ 13.

Przewodniczący organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi zebrania Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz Szkoły. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności (może pełnoprawnie reprezentować Przewodniczącego Rady na zewnątrz Szkoły). Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.

§ 14.

1. Pierwsze w każdym roku szkolnym plenarne zebranie Rady odbywa się nie później niż do połowy października i zwołuje je aktualny Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący w porozumieniu z Prezydium Rady. W uzasadnionych przypadkach to zebranie może zwołać Dyrektor Szkoły.
2. Plenarne  zebrania Rady mogą być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co najmniej połowy składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady.  
3.Plenarne zebrania Rady są zwoływane co najmniej 2 razy w roku szkolnym.
4. Na plenarne zebrania zaprasza się Dyrektora Szkoły oraz inne osoby według potrzeb.
5.  Zawiadomienia członków Rady o terminie zebrania dokonuje Przewodniczący za pośrednictwem strony internetowej Szkoły bądź innymi kanałami komunikacji wskazanymi przez członków Rady, w terminie nie krótszym niż 7 dni naprzód, w szczególnych przypadkach dopuszcza się krótszy termin.
6. Prezydium obraduje co najmniej 3 razy w roku szkolnym. W zebraniach Prezydium, na jego zaproszenie mogą uczestniczyć Dyrektor Szkoły i inne osoby  według potrzeb .
7. Plenarne zebrania Rady są protokołowane.

§ 15.

Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata od daty pierwszego w roku szkolnym plenarnego zebrania Rady do pierwszego plenarnego zebrania Rady po upływie 3 lat (lata szkolne).

§ 16.

W przypadku rezygnacji lub odwołania (decyzja zapada na plenarnym zebraniu Rady ) członka Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej jego skład uzupełniany jest na najbliższym plenarnym zebraniu Rady z zachowaniem zasad określonych odpowiednio w Rozdziale III § 11.

§ 17.

1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w plenarnych zebraniach Rady.
2. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco
doradczy.Rozdział IV Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 18.

1. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu swoich kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z plenarnego zebrania Rady.
2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów obecnego na zebraniu składu Rady, w głosowaniu jawnym na plenarnym zebraniu. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Rady dopuszcza się głosowanie w trybie tajnym.
3. Listę obecności uczestników zebrania danego Organu ustala każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący.
4. Uchwały są protokołowane. Za protokolarz Rady i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli finansowej co najmniej raz w roku szkolnym.
2.  Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek np. Prezydium, Klasowych Rad.
3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane, Prezydium, członkom Rady na plenarnym zebraniu oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 20.

1.Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły m.in. z następujących źródeł:
a) Ze składek rodziców;
b) Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, do których zwróci się Prezydium;
c) Z innych źródeł.
2. Wysokość składki rodziców dla całej Szkoły ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady.  Propozycję wysokości składki przedstawia Prezydium . Kwota składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z Rodziców.
3. Jeśli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, składkę wnosi się tylko za jedno, najmłodsze dziecko uczące się
w Szkole.
4. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny...."  

§ 21.

1.Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2.  Gospodarowanie środkami Rady pochodzącymi z wpłat Rodziców (składka rodzicielska), gromadzonymi na koncie Rady to m.in:
a) Dofinansowanie wycieczek, konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
b) Nagrody dla wyróżniających się uczniów;
c) Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego oraz innych rzeczy na potrzeby Szkoły;
d)  Nagrody książkowe i dyplomy na zakończenie roku szkolnego;
e) Wydatki związane z pasowaniem na ucznia;
f) Listy gratulacyjne dla Rodziców;
g) Mikołajki, Gwiazdka, Dzień Dziecka;
h) Wpłaty celowe (kino, teatr, wycieczki);
i) Pomoc dla Samorządu Uczniowskiego;
j) Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem dokumentacji, księgowości i rachunkowości Rady.
3.Gospodarowanie środkami Rady pochodzącymi z innych źródeł niż składka rodzicielska  (wpłaty sponsorów, prowizje wpłaty celowe) to m.in.:
a) Przejazdy uczniów na zawody i konkursy;
b) Prowizje bankowe;
c) Zgodnie ze wskazaniem celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady;
d) Inne zgodnie z podjętymi uchwałami.
4. Środki finansowe Rady są gromadzone i przechowywane na Koncie Rady
5.  Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i książeczki czekowej mają upoważnione przez Radę osoby. Nadzór nad całością dokonywanych operacji prowadzi Skarbnik.
6. Rada w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zleca obsługę i prowadzenie księgowości, dokumentacji Rady (np. uchwały, sprawozdania) osobie niezależnej, spoza Rady. Nadzór nad jej pracą sprawuje Skarbnik i Komisja Rewizyjna. Wysokość należnego wynagrodzenia dla osoby i formę płatności ustala w formie uchwały Rada (na 1 w roku szkolnym plenarnym zebraniu Rady).
7. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
8. Skarbnik prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów składek od skarbników klasowych. Przyjęcie wpłat potwierdza dokumentem księgowym (kp) ,  dowodem wpłat na wskazane konto Rady. Termin dokonania wpłat przez skarbników klasowych do Skarbnika/Sekretariatu  Szkoły: nie później niż 7 dni od otrzymania składki klasowej. W uzasadnionych przypadkach termin ten możne ulec przedłużeniu.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Rada może współpracować z radami innych szkół oraz organizacjami, stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
2. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady upoważnieni są Przewodniczący (Zastępca Przewodniczącego), Sekretarz i Skarbnik.
3. Rada przyjmuje nazwę:
„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie"
4. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję honorowo.
5.  Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie uchwały.
6. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści