Przejdź do treści

Szkoła Ćwiczeń

Sieci Współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej

Dnia 6 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie w sali nr 39 odbędzie się spotkanie sieci Współpracy w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin" w obszarze przyrodniczym.

W dniach 25-26 marca 2022r. w Ciechocinku miała miejsce dwudniowa konferencja metodyczna realizowana w ramach projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin”.

Zaproszeni gości i wystąpienia w pierwszym dniu:
Dorota Grego-Planer - Postawy przedsiębiorcze uczniów - role w pracy   zespołowej.
Irmina Marcinkiewicz - Design Thinking – kreowanie i   wdrażanie nowatorskich rozwiązań w edukacji.
Agnieszka Badowska - Pozytywna dyscyplina jako   metoda wychowawcza oparta na szacunku i miłości.
Agata Kaźmierczak - Dzieci wiedzą więcej niż nam   się wydaje – bąbel matematyczny w praktyce.

 
Zaproszeni gości i wystąpienia w drugim dniu:
Dorota Grego-Planer - Postawy   przedsiębiorcze uczniów - role w pracy zespołowej - warsztat
Robert Preus  - Uciec czy utknąć? O projektowaniu wirtualnych eduroomów.
Karolina Sadecka - Od   kreatywności do efektywności - Współczesne tendencje w edukacji. Metody i   techniki aktywizujące na przykładzie nauczania języków obcych
Michał Marcin Kaczmarek - Trudności   edukacyjne -  psychopedagogiczny   warsztat twórczego myślenia

Sieci Współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej
1luty 2022 r. godz. 14:00 spotkanie stacjonarne uczestników Sieci Współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej obszaru JĘZYKI OBCE utworzonej w ramach Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin. Temat spotkania: Wsparcie metodyczne w zakresie prowadzenia efektywnych lekcji języków obcych z uwzględnieniem motywowania do nauki.
4luty 2022 r. godz. 14:00 spotkanie stacjonarne uczestników Sieci Współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej obszaru MATEMATYKA utworzonej w ramach Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin. Temat spotkania: Jak czytać i stosować opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11luty 2022 r. godz. 14:00 Spotkanie stacjonarne uczestników Sieci Współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej obszaru TIK utworzonej
w ramach Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin. Temat spotkania: Bezpieczeństwo w sieci i pozytywne aspekty korzystania z TIK.


Harmonogram lekcji pokazowych
w ramach projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin”
nr POWR.02.10.00-00-3008/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

zobacz

   
  HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU SZKOŁY ĆWICZEŃ
w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” o numerze POWR.02.10.00-00-3008/20

        - PRZEDSTAWICIEL INSTYTYCJI WSPOMAGANIA –
Pani Violetta Panfil Smolińska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
W OKRESIE OD WRZEŚNIA 2021 DO CZERWCA 2022
zobaczHARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU SZKOŁY ĆWICZEŃ
 
w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” o numerze POWR.02.10.00-00-3008/20

– PRZEDSTAWICIEL UCZELNI WYŻSZEJ –
Pani dr inż. Natasza Święcicka,  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
W OKRESIE OD WRZEŚNIA 2021 DO CZERWCA 2022
zobaczREKRUTACJA
Rekrutacja uczestników projektu odbywać będzie się etapami we wstępnie zaplanowanych terminach:
ETAP I (luty – marzec 2021 r.) – rekrutacja dyrektorów szkoły ćwiczeń (Segment 1) – nabór na szkolenia coachingowe w ramach zadania 2,
ETAP II (marzec 2021 r.) – rekrutacja nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń (Segment 2) – nabór na szkolenia warsztatowe w ramach zadania 2,
ETAP III (marzec 2021 r.) – rekrutacja szkół wspieranych,
ETAP IV (czerwiec-sierpień 2021 r.) – rekrutacja dyrektorów szkół wspieranych, (Segment 3) – nabór na szkolenia coachingowe w ramach zadania 3,
ETAP V (czerwiec-sierpień 2021 r.)  – rekrutacja nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń oraz szkół  wspieranych (Segment 2, Segment 4) – nabór do uczestnictwa w:  warsztatach metodycznych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych  uczniów, sieciach współpracy i samokształcenia dla kadry pedagogicznej  szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych, lekcjach pokazowych, konferencjach  metodycznych.
   
Zachęcamy do udziału w projekcie i wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
   
Przed wypełnieniem deklaracji prosimy zapoznać się z równościowym regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

RÓWNOŚCIOWY REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE.
   

Dokumenty rekrutacyjne:
   
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Dyrektorzy Szkoły Ćwiczeń (SEGMENT 1)
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń (SEGMENT 2)
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Szkoły Wspierane
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Dyrektorzy Szkół Wspieranych (SEGMENT 3)
  5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń (SEGMENT 2) i Nauczyciele Szkół Wspieranych (SEGMENT 4)


HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU SZKOŁY ĆWICZEŃ
w ramach projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Żnin” o numerze POWR.02.10.00-00-3008/20
– PRZEDSTAWICIELA UCZELNI WYŻSZEJ –
Pani Natasza Święcicka,  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckiego
w Bydgoszczy
W OKRESIE OD STYCZNIA 2021 DO SIERPNIA 2021
zobacz ( klik)
                      HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU SZKOŁY ĆWICZEŃ
                           w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” o numerze POWR.02.10.00-00-3008/20,

– PRZEDSTAWICIEL INSTYTYCJI WSPOMAGANIA
– Pani Violetta Panfil-Smolińska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

W OKRESIE OD STYCZNIA 2021 DO SIERPNIA 2021
zobacz ( klik)

Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin
 
 
Szczegółowe informacje o projekcie:
 
 
Projekt partnerski pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:
 
 
Gmina Żnin (Partner Wiodący)
 
Euro Innowacje Sp. z o.o. (Partner)
 
 
Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
 
Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3008/20
 
Całkowita wartość projektu: 1 329 688,45 zł
 
Kwota dofinansowania z UE: 1 329 688,45 zł
 
 
Podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 1 329 688,45 PLN i stanowiącej nie więcej niż 100 % wydatków kwalifikowalnych Projektu:
 
1)      na realizację zadań Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 435 467,71 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 397 467,71 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 38 000,00 PLN;
 
2)      na realizację zadań Partnera w łącznej kwocie nie większej niż 894 220,74 PLN, , w tym w ramach kosztów bezpośrednich 710 606,00 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 183 614,74 zł PLN;
   
 
Projekt pt. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja.
 
 
Projekt przewiduje realizację następujących trzech zadań:
 
Zadanie 1 - Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń;
 
W ramach zadania planuje się doposażyć osiem pracowni:
 
1.       matematyczna
 
2.       TIK
 
3.       biologiczna
 
4.       chemiczna
 
5.       fizyczna
 
6.       geograficzna
 
7.       jęz. angielskiego
 
8.       jęz. niemieckiego
 
 
Zadanie 2 - Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń;
 
W ramach zadania proponuje się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i zwiększenia zasięgu oddziaływania szkoły ćwiczeń.
 
 
Zadanie 3 - Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
 
W ramach zadania proponuje się przeprowadzenie wsparcia przez nowopowstałą szkołę ćwiczeń dla siedmiu szkół wspieranych, które nie może być mniejsze niż 200 h w ciągu trwania projektu. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny, tj. co najmniej 10 miesięcy i polegać będzie na realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów warsztatów i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych:
 
Ø  Języki (język angielski, język niemiecki)
 
Ø  Matematyka
 
Ø  Przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda)
 
Ø  ICT (informatyka)
 
zgodnie ze zdiagnozowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami szkół wspieranych.
 
 
Cel projektu:
 
Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu Szkoły Ćwiczeń – Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zad. 1), wzmocnienia kompetencji 30 dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (zad.2) oraz doskonalenie zawodowe 62 nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zad. 3) w terminie do 31.07.2022 r.
 
 
Wskaźniki zaplanowane w projekcie:
 
Ø  7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu EFS
 
Szkoła Ćwiczeń:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie
 
Szkoły Wspierane:
 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
 
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
 
- Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
 
- Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie
 
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach,
 
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi,
 
- Zespół Szkół Specjalnych w Żnin
 
Ø  28 trenerów oraz członków kadry dydaktycznej, którzy w wyniku uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych nabyli kompetencje z zakresu metod i form pracy dydaktycznej
 
Ø  Powstanie 1 szkoły ćwiczeń w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 
Ø  28 osób objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 
Ø  8 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 
Ø  8 doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń
 
Ø  2 Dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu
 
Ø  28 nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych
 
Ø  8 opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów
 
Ø  7 szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb
 
Ø  14 Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu
 
Ø  Zorganizowana konferencja metodyczna
 
Ø  48 nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
 
Ø  8 opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  16 opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  72 godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  48 godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  48 opracowanych scenariuszy lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  96 godzin przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 
Ø  1 raport z ewaluacji szkoły ćwiczeń
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści